QĐ 630/QĐ-LĐTBXH về đơn giá đào tạo người lao động tại huyện nghèo theo QĐ 71/2009/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 630/QĐ-LĐTBXH

ngày 19 tháng 05 năm 2010

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ ĐÀO TẠO NGHỀ, NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC CÁC HUYỆN NGHÈO ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CHÍNH SÁCH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2009/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020” và Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 để thực hiện Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 -2020;
Căn cứ Thông tư số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020”;
Căn cứ công văn số 14759/BTC-QLG ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về Đơn giá dạy nghề nhà nước đặt hàng năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-LĐTBXH ngày 22/7/2008 và số 1542/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt “Đề án thí điểm đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu”;
Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đơn giá đặt hàng đào tạo nghề hàn trình độ 3G/6G thuộc Đề án thí điểm đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu;
Căn cứ công văn số 18327/BTC-QLG ngày 29/12/2009 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến về đơn giá đặt hàng đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đơn giá đào tạo nghề:

1.1. Nghề hàn trình độ 3G: 5.000.000 đ/học viên/khóa học;

1.2. Nghề hàn trình độ 6G: 5.900.000 đ/học viên/khóa học;

1.3. Nghề phục vụ khách sạn, nhà hàng: 2.620.000 đ/học viên/khóa học;

1.4. Nghề điều dưỡng viên: 6.500.000 đ/học viên/khóa;

1.5. Nghề xây, trát, láng trong xây dựng: 2.710.000 đ/học viên/khóa học;

1.6. Nghề gia công lắp đặt cốt thép trong xây dựng: 2.000.000 đ/học viên/khóa học;

1.7. Nghề gia công, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo trong xây dựng: 1.900.000đ học viên/khóa học;

1.8. Nghề lắp đặt điện sinh hoạt trong xây dựng: 2.210.000đ/học viên/khóa học;

1.9. Nghề lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong xây dựng: 5.360.000đ/học viên/khóa học;

1.10. Nghề ốp, lát trong xây dựng: 5.600.000đ/học viên/khóa học;

1.11. Nghề may công nghiệp: 3.880.000đ/học viên/khóa học.

2. Đơn giá đào tạo ngoại ngữ:

2.1. Tiếng Anh: 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ);

2.2. Tiếng Trung: 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ);

2.3. Tiếng Hàn: 4.500.000đ/học viên/khóa (520 giờ);

2.4. Tiếng Nhật:

+ Chương trình IMM Japan do Trung tâm lao động ngoài nước thực hiện: 1.700.000đ/học viên/khóa (150 giờ);

+ Cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật Bản thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động: 5.900.000đ/học viên/khóa (520 giờ);

3. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

(Hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán nước tiếp nhận lao động …): 532.000đ/học viên/khóa (74 tiết)

(Đơn giá trên là đơn giá tối đa cho đặt hàng đào tạo nghề 1 khóa học lao động xuất khẩu trong thời gian thí điểm theo chính sách quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các vật tư, nguyên liệu, công cụ trong đơn giá học nghề nêu trên thuộc diện tái sử dụng hoặc sử dụng nhiều lần phải xác định giá trị thu hồi và giảm trừ chi phí tương ứng đối với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cơ sở dạy nghề nhận hợp đồng đặt hàng từ khóa thứ 2 trở lên).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Cục Quản lý lao động ngoài nước:

- Căn cứ vào đơn giá tối đa quy định tạm thời tại Điều 1 nêu trên và tình hình thực tế để thương thảo; ký hợp đồng đặt hàng với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cơ sở dạy nghề được lựa chọn tham gia Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng chế độ, định mức; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng; Kết thúc thời gian thí điểm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Bộ để phê duyệt chương trình chi tiết và đơn giá chính thức áp dụng cho thực hiện Đề án.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.