VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG


Luật 17/2017/QH14 sửa đổi Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụng
NĐ 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của nhà nước
NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 80/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
TT 40/2011/TT-NHNN về cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tín dụng
TT 17/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 40/2011/TT-NHNN
TT 13/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 07/2015/TT-NHNN
TT 06/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân
TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 32/2016/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN
TT 02/2019/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 22/2016/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
TT 15/2018/TT-NHNN sửa bổ sung TT 22/2016/TT-NHNN

TT 48/2018/TT-NHNN về Tiền gửi tiết kiệm
TT 49/2018/TT-NHNN về Tiền gửi có kỳ hạn
TT 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
NQ 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.


TIỆN ÍCH BỔ SUNG