VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG


Luật 17/2017/QH14 sửa đổi Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụng
NĐ 88/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
NĐ 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của nhà nước
NQ 01/2019/NQ-HĐTP Về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

NĐ 43/VBHN-NHNN ngày 14/7/2016 hợp nhất NĐ 101/2012/NĐ-CP và NĐ 80/2016/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 80/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
TT 46/2014/TT-NHNN về Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
QĐ 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ
TT 47/VBHN-NHNN ngày 09/12/2019 hợp nhất TT 39/2014/TT-NHNN, TT 20/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 23/2019/TT-NHNN về Dịch vụ Trung gian thanh toán
TT 03/VBHN-NHNN ngày 17/01/2020 hợp nhất TT 19/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 26/2017/TT-NHNN, TT 41/2018/TT-NHNN , TT 28/2019/TT-NHNN về Hoạt động Thẻ ngân hàng.
TT 40/2011/TT-NHNN về cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tín dụng
TT 17/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 40/2011/TT-NHNN
TT 13/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 07/2015/TT-NHNN
TT 06/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân
TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 32/2016/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN
TT 02/2019/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 22/2016/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
TT 15/2018/TT-NHNN sửa bổ sung TT 22/2016/TT-NHNN

TT 48/2018/TT-NHNN về Tiền gửi tiết kiệm
TT 49/2018/TT-NHNN về Tiền gửi có kỳ hạn
TT 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
NQ 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.


TIỆN ÍCH BỔ SUNG