Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời - CPC

3.1 522      Các công việc thiết kế dân dụng

3.1 940 Dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ môi trường khác.
6.1 970      Các dịch vụ khác
7.1 980      Các hộ gia đình cá nhân với người được tuyển dụng
8.1 990      Dịch vụ do các tổ chức và cơ quan xuyên quốc gia cung cấp