VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT)


Luật 31/2013/QH13 sửa bổ sung Luật 13/2008/QH về thuế Giá trị gia tăng
Luật 71/2014/QH13 sửa bổ sung các luật thuế
Luật 106/2016/QH13 sửa bổ sung các luật thuế
NĐ 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật thuế
NĐ 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng
NĐ 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế

NĐ 12/2015/NĐ-CP chi tiết các luật thuế
NĐ 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, Tiêu thụ đặc biệt, Quản lý thuế


TT 141/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật thuế
TT 219/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT
TT 72/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT với người nước ngoài

TT 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
TT 134/2014/TT-BTC về nộp thuế, hoàn thuế GTGT với máy móc nhập theo dự án đầu tư
TT 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế
TT 151/2014/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 26/2015/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với cá nhân kinh doanh và sửa đổi các thông tư thuế
TT 193/2015/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
TT 21/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế với công nghiệp hỗ trợ
TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT
TT 130/2016/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 173/2016/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
TT 31/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT
TT 93/2017/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 25/2018/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 82/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
TT 103/2014/TT-BTC về thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập kinh doanh tại Việt Nam


TIỆN ÍCH BỔ SUNG