VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HỆ THỐNG VĂN BẢN


LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
LUẬT 71/2014/QH13 SỬA ĐỔI MỘT SỐ LUẬT THUẾ
LUẬT 106/2016/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH12 VỀ THUẾ GTGT, LUẬT 27/2008/QH12 VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, LUẬT 78/2006/QH11 VỀ QUẢN LÝ THUẾ
NĐ 92/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CÁC LUẬT THUẾ
NĐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
NĐ 91/2014/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH THUẾ
NĐ 12/2015/NĐ-CP CHI TIẾT MỘT SỐ LUẬT, NĐ THUẾ, CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
NĐ 100/2016/NĐ-CP VỀ THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, QUẢN LÝ THUẾTT 141/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN NĐ 92/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CÁC LUẬT THUẾ
TT 219/2013/TT-BTCHƯỚNG DẪN NĐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 72/2014/TT-BTCHƯỚNG DẪN NĐ 209/2013/NĐ-CP VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MANG THEO KHI XUẤT CẢNH
TT 83/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GTGT THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM
TT 134/2014/TT-BTC VỀ THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TT 119/2014/TT-BTC VỀ CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
TT 151/2014/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 26/2015/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 92/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀTHUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 193/2015/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 219/2013/TT-BTCNĐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 21/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THEO NĐ 111/2015/NĐ-CP VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
TT 99/2016/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 130/2016/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 173/2016/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 219/2013/TT-BTCNĐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 31/2017/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 99/2016/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 93/2017/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 25/2018/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 82/2018/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 219/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN NĐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT 31/2013/QH13 SỬA BỔ SUNG LUẬT 13/2008/QH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TT 103/2014/TT-BTC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CÓ THU NHẬP KINH DOANH PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM


TIỆN ÍCH BỔ SUNG