TT 04/2020/TT-BNV hướng dẫn NĐ 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện


THÔNG TƯ 04/2020/TT-BNV

ngày 13 tháng 10 năm 2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) và cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức, hoạt động của quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Điều 2. Thông báo việc thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ thành lập pháp nhân theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì quỹ gửi hồ sơ thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

2. Hồ sơ thông báo gồm các văn bản sau:

a) Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động;

b) Bản sao các tài liệu: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thành viên Hội đồng quản lý quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP công nhận.

Điều 4. Ban hành và hướng dẫn các loại mẫu văn bản

1. Danh mục mẫu văn bản:

a) Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho quỹ và cá nhân, tổ chức liên quan (Phụ lục I);

b) Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước (Phụ lục II).

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Trường hợp quỹ xã hội - từ thiện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ theo quy định của điều lệ, quỹ thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quỹ có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Phụ lục I. DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO QUỸ VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Mẫu 1.1 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội

Mẫu 1.3 - Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện

Mẫu 1.4 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.5 - Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ

Mẫu 1.6 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.7 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mẫu 1.8 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

Mẫu 1.9 - Thông báo thành lập của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

Mẫu 1.10 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

Mẫu 1.11 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.12 - Đơn đề nghị tách quỹ

Mẫu 1.13 - Đơn đề nghị chia quỹ

Mẫu 1.14 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Mẫu 1.15 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

Mẫu 1.16 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

Mẫu 1.17 - Báo cáo quỹ đã khắc phục sai phạm

Mẫu 1.18 - Báo cáo về tổ chức, hoạt động của quỹ


BIỂU MẪU KÈM THEO PHỤ LỤC I

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ_1.1.docx
View Download

Mẫu Điều lệ mẫu của quỹ xã hội_1.2.docx
View Download

Mẫu Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện_1.3.docx
View Download

Mẫu Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ_1.4.docx
View Download

Mẫu Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ_1.5.docx
View Download

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ_1.6.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ_1.7.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động_1.8.docx
View Download

Mẫu Thông báo thành lập của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ_1.9.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị giải thể quỹ_1.10.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ_1.11.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị tách quỹ_1.12.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị chia quỹ_1.13.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị hợp nhất quỹ_1.14.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị sáp nhập quỹ_1.15.docx
View Download

Mẫu Đơn đề nghị quỹ được hoạt động trở lại_1.16.docx
View Download

Mẫu Báo cáo quỹ đã khắc phục sai phạm_1.17.docx
View Download

Mẫu Báo cáo về tổ chức hoạt động của quỹ_1.18.docx
View Download


Phụ lục II. DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số: 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Mẫu 2.1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu 2.2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 2.3 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

Mẫu 2.4 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.5 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.6 - Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.7 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 2.8 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 2.9 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 2.10 - Quyết định cho phép chia quỹ

Mẫu 1.11 - Quyết định cho phép tách quỹ

Mẫu 2.12 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

Mẫu 2.13 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

Mẫu 2.14 - Quyết định giải thể quỹ

Mẫu 2.15 - Quyết định đình chỉ có thời hạn hoạt động của quỹ

Mẫu 2.16 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

Mẫu 2.17 - Báo cáo năm về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện


BIỂU MẪU KÈM THEO PHỤ LỤC II

Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ_2.1.docx
View Download

Mẫu Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ_2.2.docx
View Download

Mẫu Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động_2.3.docx
View Download

Mẫu Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ_2.4.docx
View Download

Mẫu Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ_2.5.docx
View Download

Mẫu Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ_2.6.docx
View Download

Mẫu Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ_2.7.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ_2.8.docx
View Download

Mẫu Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ_2.9.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép chia quỹ_2.10.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép tách quỹ_2.11.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép hợp nhất quỹ_2.12.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép sáp nhập quỹ_2.13.docx
View Download

Mẫu Quyết định giải thể quỹ_2.14.docx
View Download

Mẫu Quyết định đình chỉ có thời hạn hoạt động của quỹ_2.15.docx
View Download

Mẫu Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động_2.16.docx
View Download

Mẫu Báo cáo năm về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện_2.17.docx
View Download