TT 156/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT 78/2006/QH11 VỀ QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT 21/2012/QH13 SỬA ĐỔI LUẬT 78/2006/QH11 VỀ QUẢN LÝ THUẾ, NĐ 83/2013/NĐ-CP

10.1 Điều 70. Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế