TT 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

10.1 Điều 70. Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế