VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ

NĐ 126/2020/NĐ-CP chi tiết Luật 38/2019/QH14 Về quản lý thuế

NĐ 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế


NĐ 129/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC, cưỡng chế thi hành thuế
NĐ 125/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC về hóa đơn
TT 166/2013/TT-BTC về xử phạt VPHC về thuế
NĐ 132/2020/NĐ-CP về Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

NĐ 68/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

TT 41/2017/TT-BTC hướng dẫn NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


TT 201/2013/TT-BTC về thỏa thuận phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
TT 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
TT 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế
TT 151/2014/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 26/2015/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và sửa đổi các thông tư thuế
TT 184/2015/TT-BTC về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, phí, thu khác với hàng hóa, phương tiện XNK, quá cảnh

TT 204/2015/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
TT 95/2016/TT- BTC về hướng dẫn đăng ký thuế
TT 84/2016/TT-BTC Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
TT 06/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
TT 79/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
TT 130/2016/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
TT 93/2017/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
QĐ 746/2015/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế

QĐ 1403/2015/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra hóa đơn
QĐ 1404/2015/QĐ-TCT về quy trình thanh tra thuế
QĐ 329/2014/QĐ-TCT về quy trình quản lý đăng ký thuế
QĐ 879/2015/QĐ-TCT quy trình quản ký kê khai nộp thuế và kế toán thuế
TT 87/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định thuế


TIỆN ÍCH BỔ SUNG