VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ

HỆ THỐNG VĂN BẢN


NĐ 91/2014/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH THUẾ


NĐ 129/2013/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VPHC, CƯỠNG CHẾ THI HÀNH VỀ THUẾ
NĐ 20/2017/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT


TT 201/2013/TT-BTC VỀ ÁP DỤNG THỎA THUẬN TRƯỚC VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) TRONG QUẢN LÝ THUẾ
TT 215/2013/TT-BTC VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
TT 119/2014/TT-BTC VỀ CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
TT 151/2014/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 26/2015/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 92/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀTHUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 184/2015/TT-BTC VỀ KÊ KHAI, BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, THU NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT, TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC, ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH
TT 204/2015/TT-BTC VỀ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ
TT 95/2016/TT- BTC HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

TT 06/2017/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 156/2013/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ THUẾ
TT 79/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI TT 156/2013/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ THUẾ
TT 130/2016/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 93/2017/TT-BTC SỬA BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ THUẾ
TT 41/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN NĐ 20/2017/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
QĐ 746/2015/QĐ-TCT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ
QĐ 1403/2015/QĐ-TCT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA HÓA ĐƠN
QĐ 1404/2015/QĐ-TCT VỀ QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ
QĐ 329/2014/QĐ-TCT VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ
QĐ 879/2015/QĐ-TCT VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ
TT 87/2018/TT-BTC SỬA BỔ SUNG TT 215/2013/TT-BTC VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ


TIỆN ÍCH BỔ SUNG