TT 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.46 Điều 56. Nguyên tắc kế toán doanh thu
4.1 Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính
5.1 Điều 82. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ
6.1 Điều 83. Nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN)