BIỂU MẪU KÈM THEO NĐ 54/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT DƯỢC

Mẫu số 01-PL1 Phiếu tiếp nhận hồ sơ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 01-PL2 Biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc..docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 01-PL3 Đơn hàng xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 01-PL6 Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc,quảng cáo thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 01-PL7 Bảng kê khai giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-PL1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-PL2 Báo cáo nhập khẩu thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần hoặc thuốc tiền chất,Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,dược chất hướng thần,tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-PL3 Đơn hàng xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-PL6 Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc,quảng cáo thuốc qua phương tiện hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-PL7 Bảng kê khai giá thuốc sản xuất trong nước.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-PL1 Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-PL2 Báo cáo xuất khẩu thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần hoặc thuốc tiền chất,Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,dược chất hướng thần,tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-PL3 Báo cáo nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, dược chất trong danh mục thuốc....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-PL6 Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc,quảng cáo thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-PL7 Bảng kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04-PL1 Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04-PL2 Báo cáo nhập khẩu thuốc phóng xạ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04-PL3 Đơn hàng xuất khẩu thuốc phóng xạ, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04-PL6 Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin,quảng cáo thuốc đã được cấp giấy xác nhận.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04-PL7 Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-PL1 Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-PL2 Báo cáo xuất khẩu thuốc phóng xạ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-PL3 Đơn hàng xuất khẩu dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; nguyên liệu độc làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-PL6 Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc,quảng cáo thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-PL7 Đề nghị thay đổi,bổ sung thông tin đối với thuốc đã kê khai, kê khai lại giá.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-PL1 Chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức xét hồ sơ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-PL2 Báo cáo nhập khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-PL3 Đơn hàng xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-PL6 Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc,quảng cáo thuốc qua phương tiện hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-PL7 Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai,kê khai lại giá thuốc thay đổi, bổ sung thông tin.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 07-PL1 Chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức thi.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 07-PL2 Báo cáo xuất khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 07-PL3 Đơn đề nghị xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 07-PL7 Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 08-PL1 Bản đề nghị công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 08-PL2 Báo cáo xuất khẩu,nhập khẩu thuốc phóng xạ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 08-PL3 Báo cáo số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã sử dụng phục vụ khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 08-PL7 Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 09-PL1 Bản kê danh sách người hướng dẫn tham gia đào tạo, cập nhật của cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 09-PL2 Báo cáo định kỳ xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 09-PL3 Mẫu Giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 09-PL7 Bảng thuyết minh về cơ cấu giá (đối với thuốc nhập khẩu).docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 10-PL1 Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 10-PL2 Báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,dược chất hướng thần,tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 10-PL3 Mẫu Giấy phép xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 10-PL7 Bảng thuyết minh về cơ cấu giá (đối với thuốc sản xuất trong nước).docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 11-PL1 Thông báo thay đổi danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 11-PL2 Báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc phóng xạ.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 11-PL3 Mẫu Công văn cho phép xuất khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 12-PL1 Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 12-PL2 Báo cáo xuất, nhập tồn kho sử dụng thuốc dạng phối hợp chứa dược chất gây nghiện,thuốc dạng phối hợp chứa dược chất hướng thần,thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 12-PL3 Mẫu Công văn cho phép xuất khẩu thuốc phóng xạ; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực...docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 13-PL1 Danh sách người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 13-PL2 Báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 13-PL3 Mẫu Công văn cho phép xuất khẩu dược liệu,thuốc cổ truyền.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 14-PL1 Thông báo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 14-PL2 Báo cáo trong trường hợp thất thoát, nhầm lẫn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 14-PL3 Đơn hàng xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép xuất khẩu không cần giấy phép của Bộ Y tế ....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 15-PL1 Đề án tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 15-PL2 Báo cáo việc quản lý cơ sở bán buôn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 15-PL3 Đơn hàng nhập khẩu vắc xin,sinh phẩm,thuốc hóa dược chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 16-PL1 Bản đề nghị công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 16-PL3 Đơn hàng nhập khẩu thuốc gây nghiện,thuốc hướng thần,thuốc tiền chất,thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 17-PL1 Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 17-PL2 Báo cáo hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 17-PL2 Biên bản hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 17-PL3 Đơn hàng nhập khẩu thuốc dược liệu,thuốc cổ truyền chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 18-PL1 Giấy xác nhận kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 18-PL2 Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng biện pháp an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 18-PL3 Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc gây nghiện,thuốc hướng thần,thuốc tiền chất,thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 19-PL1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 19-PL2 Đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,dược chất hướng thần,tiền chất dùng làm thuốc...docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 19-PL3 Danh mục vắc xin,sinh phẩm,thuốc hóa dược chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đề nghị nhập khẩu đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt, trừ thuốc gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 20-PL1 Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 20-PL2 Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc gây nghiện,thuốc hướng thần,thuốc tiền chất,nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,dược chất hướng thần,tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 20-PL3 Danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 21-PL1 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 21-PL2 Đơn đề nghị nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 21-PL3 Danh mục thuốc dược liệu,thuốc cổ truyền chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đề nghị nhập khẩu đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 22-PL1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 22-PL2 Đơn đề nghị chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phạm vi bán lẻ thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 22-PL3 Báo cáo về việc sử dụng thuốc nhập khẩu đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 23-PL1 Thông báo tổ chức bán lẻ thuốc lưu động.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 23-PL2 Đơn đề nghị chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phạm vi bán lẻ thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 23-PL3 Bản cam kết của cơ sở sản xuất,cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm về việc đảm bảo chất lượng vắc xin, sinh phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 24-PL1 Mã ký hiệu số Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 24-PL3 Danh mục sinh phẩm,thuốc hóa dược chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đề nghị nhập khẩu để viện trợ, viện trợ nhân đạo, trừ thuốc gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 25-PL3 Danh mục thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 26-PL3 Danh mục thuốc dược liệu,thuốc cổ truyền chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 27-PL3 Đơn đề nghị nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không vì mục đích thương mại.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 28-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu sinh phẩm,thuốc dược liệu,thuốc hóa dược trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 29-PL3Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 30-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 31-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu thuốc cổ truyền.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 32-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 33-PL3 Đơn hàng nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 34-PL3 Đơn hàng nhập khẩu thuốc phóng xạ, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 35-PL3 Đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 36-PL3 Đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất, bán thành phẩm thuốc, trừ dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 37-PL3 Báo cáo số lượng nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, dược chất trong danh mục thuốc....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 38-PL3 Báo cáo kết quả kinh doanh nguyên liệu là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc....docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 39-PL3 Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 40-PL3 Mẫu Giấy phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 41-PL3 Đơn hàng nhập khẩu bán thành phẩm dược liệu, dược liệu chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 42-PL3 Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế tại cơ sở.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 43-PL3 Đơn hàng nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 44-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu được chất (trừ dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc), bán thành phẩm dược liệu, tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 45-PL3 Mẫu Công văn cho phép nhập khẩu dược liệu.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 46-PL3 Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 47-PL3 Báo cáo nhập khẩu lô vắc xin.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 48-PL3 Báo cáo nhập khẩu lô thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 49-PL3 Báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 50-PL3 Báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.docx
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC IV-NĐ 54-2017-NĐ-CP.docx
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC V-NĐ 54-2017-NĐ-CP.docx
Xem Tải xuống