Bộ luật 33/2005/QH11 về Dân sự

2.2.1 Điều 174. Bất động sản và động sản
3.2.1 Điều 280. Nghĩa vụ dân sự
3.9.1 Điều 358. Đặt cọc
3.10.1 Điều 359. Ký cược
3.11.1 Điều 360. Ký quỹ
3.6.1 Điều 714. Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất