TT 26/2012/TT-BKHCN về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường


THÔNG TƯ 26/2012/TT-BKHCN

ngày 12 tháng 12 năm 2012

QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phquy định chi tiết thi hành một sđiều ca Luật Cht lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cNghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính ph v nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường,

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kim tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

2. Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan kiểm tra chất lượng sn phẩm, hàng hóa thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tchức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng kiểm tra

1. Hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam.

2. Hàng hóa đặc dụng của quốc phòng, an ninh không thuộc đi tượng kiểm tra ca Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Hàng hóa lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày, khuyến mại và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.

2. Các thuật ngữ khác trong Thông tư này sử dụng cách giải thích từ ngữ theo quy định tại Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 4. Căn cứ kiểm tra

Căn cứ đ kim tra cht lượng hàng hóa là quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công báp dụng, quy định về nhãn hàng hóa và quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa

Phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trưng như sau:

1. Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc kim tra theo kế hoạch này không cần báo trước cho cơ sở kinh doanh.

a) Căn cứ đxây dựng kế hoạch hàng năm về kim tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường như sau:

- Mục tiêu, kế hoạch theo yêu cầu cơ quan quản lý chuyên ngành;

- Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;

- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về hàng hóa không bảo đm chất lượng;

- Thông tin cnh báo trong nước, nước ngoài, khu vực, quốc tế về chất lượng hàng hóa.

b) Kế hoạch kim tra phải thhiện được các nội  dung chủ yếu như sau:

- Đi tượng hàng hóa kim tra;

- Địa bàn kim tra;

- Thi gian kim tra (theo tháng);

- Kinh phí tchức thực hiện kim tra;

- Tchức thực hiện.

2. Kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa.

Căn cứ để quyết định kim tra đột xuất về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường:

a) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành;

b) Khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa;

c) Thông tin, cảnh báo của tchức, cá nhân trong nước, nước ngoài về hàng hóa không bảo đảm chất lượng có nguy cơ đe dọa sự an toàn ca người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;

d) Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Điều 6. Mẫu hàng hóa để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa

1. Mu hàng hóa được mua theo hình thức lấy ngẫu nhiên trên thị trường để thử nghiệm tại tổ chức thử nghiệm phục vụ việc khảo sát, theo dõi tình hình chất lượng hàng hóa trên thị trường. Việc mua mẫu khảo sát chất lượng không cần có mẫu lưu.

2. Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định việc lấy mẫu. Mu hàng hóa được lấy để Thử nghiệm tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định như sau:

a) Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp không có quy định về phương pháp lấy mẫu thì lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên với số lượng đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra. Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang thử nghiệm, một đơn vị mẫu để lưu tại cơ quan kiểm tra. Tùy từng loại hàng hóa, hạn sử dụng, đoàn kiểm tra ghi rõ trong biên bản lấy mẫu về thời hạn lưu mẫu tại cơ quan kiểm tra nhưng không quá 90 ngày. Hết thời hạn lưu mẫu mà không có khiếu nại, cơ quan kiểm tra xử lý mẫu lưu theo quy định hiện hành.

b) Mu hàng hóa sau khi lấy phải được niêm phong (theo mẫu Tem niêm phong 4b. TNPM - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này) có chký của người lấy mẫu, đại diện cơ sở được lấy mẫu và lập biên bản ly mẫu hàng hóa (theo mẫu biên bản 4a. BBLM - phần Phụ lục kèm theo  Thông tư này). Trường hợp đại diện cơ sđược lấy mẫu không ký biên bn lấy mẫu, niêm phong, mu thì đoàn kim tra ghi rõ trong biên bản “đại diện cơ skhông ký biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu”, biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu có chký của người lấy mu và Trưởng đoàn kiểm tra vẫn có giá trị pháp lý.

c) Mẫu hàng hóa phải được gửi đến tổ chức thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm.

Kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được chỉ định là căn cứ pháp lý để cơ quan kiểm tra xử lý tiếp trong quá trình kiểm tra.

3. Chi phí lấy mẫu hàng hóa và thử nghiệm theo quy định tại Điều 41 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sn phẩm, hàng hóa.

Chương 2. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa

1. Về nhãn hàng hóa:

a) Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

b) Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hp quy.

2. Về chất lượng:

a) Kim tra điều kiện bo qun hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn hàng hóa;

b) Kim tra nội dung và việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của hàng hóa;

c) Kim tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo.

Trong trường hợp cần lấy mẫu hàng hóa, đoàn kim tra lấy mẫu theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Trình tự và thủ tục kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Xuất trình quyết định kiểm tra (theo Mu 2a. QĐKT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư) trước khi kiểm tra;

b) Tiến hành kim tra theo nội dung quy định tại Điều 7 Thông tư này;

c) Lập biên bản kiểm tra (theo Mu 3a. BBKT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Biên bản kiểm tra phải có chký của đại diện cơ sở được kim tra, đoàn kim tra. Trường hp đại diện cơ sở được kim tra không ký biên bản thì đoàn kim tra ghi rõ trong biên bản “đại diện cơ sở không ký biên bản”; biên bản có chữ ký của Trưởng đoàn kim tra và các thành viên đoàn kim tra vẫn có giá trị pháp lý;

d) Báo cáo cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra và kiến nghị về việc thông báo kết quả thử nghiệm mu hàng hóa không bảo đảm cht lượng cho tổ chức, cá nhân có hàng hóa được kiểm tra trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được kết quả thnghiệm mẫu (theo Mu 5. TBKQTNKD - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này);

đ) Xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Kiểm soát viên chất lượng tiến hành kiểm tra độc lập theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Xuất trình thẻ kim soát viên chất lượng trước khi kiểm tra;

b) Tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại Điều 7 Thông tư này;

c) Lập biên bản kiểm tra (theo Mu 3b. BBKT - KSVCL - phn Phụ lục kèm theo Thông tư này). Biên bản kim tra phải có chký của đại diện cơ sở được kim tra, kim soát viên chất lượng. Trường hợp đại diện cơ sở được kiểm tra không ký biên bản thì kiểm soát viên chất lượng ghi rõ trong biên bản “đại diện cơ sở không ký biên bản”; biên bản có chữ ký của kiểm soát viên chất lượng và người chứng kiến vẫn có giá trị pháp lý;

d) Xử lý kết quả kim tra theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Điều 9.  Xử lý vi phạm

1. Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cu về nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, các biện pháp quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với hàng hóa và yêu cầu về điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất xử lý như sau:

a) Đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng yêu cầu người bán hàng tạm dừng việc bán hàng hóa, đồng thời người bán hàng phải liên hệ với người sản xuất, người nhập khu đthực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục, sửa cha trong thời hạn ghi trong biên bản.

Trong thời hạn không quá 24 giờ, Đoàn kim tra, kim soát viên chất lượng phải báo cáo với cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa đ cơ quan kiểm tra ra thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa (theo Mu 7. TBTDLT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này) và xử lý theo thẩm quyền; thời gian tạm dừng lưu thông hàng hóa ghi trong Thông báo tạm dừng lưu thông được tính từ thời đim ký biên bản kiểm tra;

b) Cơ quan kiểm tra chỉ ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường (theo Mẫu 9. TBTTLT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này) khi người bán hàng hàng hóa đó đã khc phục đạt yêu cầu và báo cáo bằng văn bn kèm theo bằng chứng cho cơ quan kim tra;

c) Trường hợp người bán hàng vẫn tiếp tục vi phạm, không chấp hành các yêu cầu của cơ quan kiểm tra thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phm, hàng hóa trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về sự tiếp tục vi phạm của người bán hàng, tùy theo mức độ vi phạm, quy mô ảnh hưng, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương hoặc trung ương tên người bán hàng, địa chỉ nơi bán hàng, tên hàng hóa và sự không phù hợp của hàng hóa (theo Mẫu 10. TBKĐCL - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Đồng thời, cơ quan, kim tra chuyn hồ sơ và kiến nghị người có thm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hàng hóa có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng xử lý như sau:

a) Đoàn kiểm tra, kiểm soát viên cht lượng phải báo cáo với cơ quan kiểm tra về kết quthử nghiệm mẫu đcơ quan kiểm tra trong thời gian 05 ngày làm việc ktừ khi cơ quan kiểm tra nhận được phiếu kết quả thnghiệm thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cu chất lượng cho người bán hàng (theo Mẫu 5. TBKQTNKĐ - phn Phụ lục kèm theo Thông tư này). Cơ quan kiểm tra chuyn hồ sơ và kiến nghị người có thm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Lập biên bản niêm phong và niêm phong hàng hóa còn tn ở cơ sở đã kiểm tra (theo Mẫu 8a. BBNP - ĐKT- phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Trường hp đại diện cơ sở được kiểm tra không ký biên bản thì Trưng đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng ghi rõ trong biên bn “đại diện cơ sở không ký biên bản”. Biên bản có chữ ký của Trưng đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng vẫn có giá trị pháp lý. Trong thời hạn không quá 24 giờ. Đoàn kim tra, kiểm soát viên chất lượng phải báo cáo với cơ quan kim tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đcơ quan kiểm tra ra thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa;

c) Yêu cầu người bán hàng cung cp thông tin liên quan đối với hàng hóa cùng loại như số lượng hàng hóa còn tồn, đã bán và liên hệ với người sản xuất, nhập khu biết đkhắc phục, xử lý, sửa cha và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hàng hóa đã bán thì báo cáo cơ quan kiểm tra đcơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ và kiến nghị người có thm quyền hoặc cơ quan có thm quyền xử đối với hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

d) Trường hợp không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu, trong thời gian 02 ngày làm việc ktừ ngày nhn được thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng, người bán hàng có thể đề nghị bằng văn bản đối với cơ quan kiểm tra thử nghiệm lại đối với mẫu lưu một tổ chức thử nghiệm được chđịnh khác. Kết quả thử nghiệm này là căn cứ để cơ quan kiểm tra xử lý, kết luận cuối cùng. Chi phí thử nghiệm mẫu này do người bán hàng chi trả;

đ) Cơ quan kiểm tra chỉ thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường (theo Mẫu 9. TBTTLT - phn Phụ lục kèm theo Thông tư này) khi người bán hàng đã khắc phục đạt yêu cầu và báo cáo bng văn bn kèm theo bng chng cho cơ quan kiểm tra.

3. Trường hợp hàng hóa vi phạm nghiêm trọng về nhãn (giả nhãn; hết hạn sử dụng; thông tin, cảnh báo trên nhãn không trung thực gây nguy him), hàng hóa có bng chứng trực quan thấy nguy hiểm, hàng hóa có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu chun công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn, quy chun kỹ thuật tương ứng đe dọa sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc người bán hàng không thực hiện các yêu cầu trong thông báo tạm dừng lưu thông thì cơ quan kiểm tra chuyn hồ sơ và kiến nghị người có thm quyn hoặc cơ quan nhà nước có thm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên người bán hàng, địa chỉ nơi bán hàng, tên hàng hóa và sự không phù hợp của hàng hóa.

4. Trong quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính:

a) Trường hợp Đoàn kim tra không có thành viên là Thanh tra viên chuyên ngành, Kiểm soát viên thị trường thì Trưởng đoàn kim tra lập biên bản vi phạm hành chính (theo Mẫu 11. BBVPHC - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này) và đề nghị cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ và kiến nghị người có thm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thm quyền xử lý theo quy định ca pháp luật;

b) Trường hợp Đoàn kiểm tra có thành viên là Thanh tra viên chuyên ngành, Kiểm soát viên thị trường thì Thanh tra viên chuyên ngành, Kim soát viên thị trường lập biên bản vi phạm hành chính và xlý theo quy định của pháp luật.

5. Sau khi phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì cơ quan kim tra có trách nhiệm thông báo cho cơ quan kiểm tra tương ứng nơi có cơ s sn xut, nhập khu hàng hóa đó xem xét việc tiến hành kim tra chất lượng sản phm tại cơ ssản xuất, cơ sở nhập khu theo quy định tại Điều 5, xử lý theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phm, hàng hóa.

6. Hsơ chuyển người có thm quyn hoặc cơ quan nhà nước có thm quyền xử lý vi phạm, bao gồm: Quyết định kiểm tra, Biên bản kim tra, Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu hoặc bng chứng khng định sản phm không phù hợp, Biên bn vi phạm hành chính, Biên bản niêm phong, Thông báo tạm dừng lưu thông, Công văn của cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định ca pháp luật.

Người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho cơ quan kiểm tra biết kết quả xđể theo dõi, tng hợp.

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra

Căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, cơ quan kiểm tra địa phương phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lưng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại địa phương cho năm sau.

2. Kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của các cơ quan kiểm tra ở địa phương sau khi được phê duyệt phải báo cáo với cơ quan kiểm tra Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực và gửi tới SKhoa học và Công nghệ.

Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kế hoạch kiểm tra của các quan kiểm tra địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

3. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, cơ quan kiểm tra ở Trung ương phải hoàn thành việc xây dng kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trưng của năm sau thuộc ngành, lĩnh vực của mình.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của các cơ quan kiểm tra ở Trung ương sau khi được phê duyệt phải báo cáo cho Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ (Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

4. Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành của năm sau trình Bộ Khoa học và ng nghệ phê duyệt đphối hợp trin khai kiểm tra.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra và các cơ quan liên quan trong phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa

1. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm xử lý theo thm quyền và trong thi gian 03 ngày làm việc ktừ khi lập biên bản vi phạm hành chính, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm chuyn hồ sơ cho người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đxử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

2. Người có thm quyền, cơ quan nhà nước có Thm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xem xét, thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đng thời thông báo cho cơ quan kiểm tra để phối hp theo dõi việc khắc phục hậu qu sau xphạt vi phạm hành chính.

3. Các cơ quan Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong khi thi hành công vụ nếu phát hiện hành vi vi phạm vchất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường có trách nhiệm lập biên bn vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Báo cáo tình hình, kết qukiểm tra

1. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra định kỳ 6 tháng, hàng năm, đột xuất theo yêu cầu hoặc khi kiểm tra đột xuất. Nội dung báo cáo (theo Mẫu 6. BBCTKT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này), cụ thể như sau:

a) Cơ quan kiểm tra địa phương tng hợp báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm của mình gửi cơ quan chủ quản và gửi SKhoa học và Công nghệ đ tng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ (Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

b) Cơ quan kiểm tra ở Trung ương tng hp báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, thuộc trách nhiệm quản lý của mình gửi Bộ chủ quản và gửi Bộ Khoa hc và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

2. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các Bộ, ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ x lý tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 27 tháng 01 năm 2013 và thay thế Thông tư số  16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước v cht lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan kiểm tra, tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông tư này.

2. Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc, cơ quan kiểm tra phản ánh kịp thời về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./. 

PHỤ LỤC KÈM THEO