BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ 58/2014/TT-BCT

Mẫu 1a ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 1b ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 1c ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 2a BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 2b BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 3a BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 3b BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 5a GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 5b GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 5c GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống

Mẫu 5d GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống