BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC

Mẫu số 01 Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 02 Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (Mẫu số 02)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 03 Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04 Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế (Mẫu số 04)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 05 Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 06 Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết (Mẫu số 06)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 07 Biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07)..doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 08 Tờ khai thuế TNDN đối với việc bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (Mẫu số 08).doc
Xem Tải xuống