BIỂU MẪU KÈM THEO TB 11222/TB-SHTT VỀ TẠM THỜI SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Mau to khai cap pho ban cap lai VBBH doi tuong SHCN_C.03.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai cham dut huy bo hieu lục VBBH doi tuong SHCN_C.04.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai dang ky kieu dang cong nghiep_A.03.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai dang ky sang che_A.01.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK chi dan dia ly_A.05.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK hop dong chuyen nhuong quyen SHCN_D.01.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK nhan hieu_A.04.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK nhan hieu chuyen doi_C.07.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK tham du kiem tra nghiep vu dai dien SHCN_E.05.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai DK thiet ke bo tri mach tich hop ban dan_A.02.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai gia han duy tri hieu luc VBBH doi tuong SHCN_C.02.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai kieu nai_C.05.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai sua doi dang DK doi tuong so huu cong nghiep_B.01.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai sua doi van bang bao ho doi tuong so huu cong nghiep_C.01.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau bat buoc chuyen giao quyen su dung sang che_D.04.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau cap chung chi hanh nghe dich vu dai dien SHCN_E.01.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau cap lai chung chu hanh nghe dich vu dai dien SHCN_E.02.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau DK quoc te nhan hieu có nguon goc Viet Nam_C.06.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau ghi nhan chuyen nhuong don DK doi tuong so huu cong nghiep_B.02.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau ghi nhan sua doi gia han cham dut hieu luc HD chuyen quyen su dung doi tuong SHCN_D.03.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau ghi nhan sua doi thong tin ve to chuc dich vụ dai dien SHCN, nguoi dai dien SHCN_E.04.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau ghi nhan xoa ten to chuc dich vu dai dien SHCN nguoi dai dien SHCN_E.03.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau gia han sua doi chuyen nhuong mo rong lanh tho han che danh muc cham dut huy bo DK quoc te nhan hieu_C.08.doc
Xem Tải xuống

Mau to khai yeu cau tham dinh noi dung don DK sang che_B.03.doc
Xem Tải xuống

To khai DK hop dong chuyen quyen su dung doi tuong SHCN_D.02.doc
Xem Tải xuống