TB 11222/TB-SHTT về tạm thời sử dụng mẫu tờ khai Sở hữu công nghiệp


THÔNG BÁO 11222/TB-SHTT

ngày 30/12/2016

VỀ TẠM THỜI SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/02/2009 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính phí và thu phí, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp kèm theo Thông báo này .

BIỂU MẪU KÈM THEO