VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆNĐ 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 50/2005/QH11, Luật 36/2009/QH12 về Sở hữu trí tuệ
TT 16/2016/TT-BKHCN sửa bổ sung TT 01/2007/TT-BKHCN về sở hữu công nghiệp
TT 263/2016/TT-BTC về phí sở hữu công nghiệp
TB 11222/TB-SHTT về tạm thời sử dụng mẫu tờ khai Sở hữu công nghiệp


NĐ 119/2010/NĐ-CP Sửa bổ sung NĐ 105/2006/NĐ-CP về Bảo vệ quyền SHTT
NĐ 99/2013/NĐ-CP về Xử phạt VPHC về Sở hữu Công nghiệp
Thỏa ước Madrid 1979 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Nghị định thư 1989 liên quan thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
NĐ 131/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về Quyền tác giả và quyền liên quan
NĐ 28/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 131/2013/NĐ-CP và NĐ 158/2013/NĐ-CP
TT 211/2016/TT-BTC về Phí bản quyền

TIỆN ÍCH BỔ SUNG