LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ, ÁP DỤNG VỚI AI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.