QĐ 337/QĐ-BKH về chi tiết ngành nghề kinh doanh

3 A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1.1 35: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
4.1 68: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
7.1 84: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
8.1 85: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
13.1 99: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ