QĐ 10/2007/QĐ-TTg về Hệ thống ngành nghề kinh doanh

3 .NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
6.1 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
4.1 Hoạt động kinh doanh bất động sản
8.1 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
9.1 Giáo dục và đào tạo
14.1 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế