LUẬT 68/2014/QH13 VỀ DOANH NGHIỆP


MỤC LỤC 

1.17 Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm