HIỆU LỰC THÔNG TƯ 22/2015/TT-BKHĐT

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quđịnh về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên, quan gửi ý kiếvề Bộ Kế hoạch và Đu tư để kịp thời xem xét, điều chỉnh./. 


TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC

 TƯ VẤN & DỊCH VỤ