MỤC LỤC LUẬT ĐẦU TƯ 2014

1 Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
18 PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH
19 PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT
20 PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 
21 PHỤ LỤC 4: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN