CV Số 324 /BKHĐT-PC Về triển khai thi hành Luật Đầu tư


Số: 324 /BKHĐT-PC
V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tại công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc thực hiện một số thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục gửi kèm theo công văn này).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.

DANH MỤC. CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2020)

 

STT

Mẫu văn bản và căn cứ áp dụng

Ký hiệu

Phụ lục I: Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư).

Mẫu I.1

2

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư – do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập)

Mẫu I.2

3

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)

Mẫu I.3

4

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Mẫu I.4

5

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Mẫu I.5

6

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mẫu I.6

7

Văn bản đăng ký điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mẫu I.7

8

Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mẫu I.8

9

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với tất cả các dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Mẫu I.9

10

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Mẫu I.10

11

Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.11

12

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.12

13

Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu I.13

14

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu I.14

15

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu I.15

16

Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu I.16

17

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư, và Điều 72 Luật Đầu tư).

Mẫu I.17

Phụ lục II: Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

18

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Mẫu II.1

19

Văn bản chấp thuận nhà đầu tư (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư)

Mẫu II.2

20

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới)

Mẫu II.3

21

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư )

Mẫu II.4

22

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh/…)

Mẫu II.5

23

Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Mẫu II.6

24

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Mẫu II.7

25

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành

Mẫu II.8

26

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do nhà đầu tư đề xuất)

Mẫu II.9

27

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do cơ quan quản lý nhà nước)

Mẫu II.10

28

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do Thủ tướng Chính phủ quyết định)

Mẫu II.11

29

Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư

Mẫu II.12

30

Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư

Mẫu II.13

31

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

Mẫu II.14

32

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Mẫu II.15

33

Đề nghị đăng tải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư (Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư).

Mẫu II.16

  

BIỂU MẪU KÈM THEO

PHỤ LỤC I. MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Mẫu I.1_Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư).docx
View Download

Mẫu I.2_Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư – do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập).docx
View Download

Mẫu I.3_Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất).docx
View Download

Mẫu I.4_Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).docx
View Download

Mẫu I.5_Văn bản đăng ký góp vốn,mua cổ phần,phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.docx
View Download

Mẫu I.6_Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.docx
View Download

Mẫu I.7_Văn bản đăng ký điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.docx
View Download

Mẫu I.8_Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.docx
View Download

Mẫu I.9_Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với tất cả các dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).docx
View Download

Mẫu I.10_Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.docx
View Download

Mẫu I.11_Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.12_Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.13_Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.14_Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.15_Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.16_Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.docx
View Download

Mẫu I.17_Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn DTNN không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp GCNDKDT theo điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư, và Điều 72 Luật Đầu tư).docx
View Download


PHỤ LỤC II. MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Mẫu II.1_Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.docx
View Download

Mẫu II.2_Văn bản chấp thuận nhà đầu tư (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư).docx
View Download

Mẫu II.3_Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới).docx
View Download

Mẫu II.4_Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư,Giấy phép đầu tư,Giấy phép kinh doanh…).docx
View Download

Mẫu II.5_Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu II.6_Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu II.7_Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.docx
View Download

Mẫu II.8_Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành.docx
View Download

Mẫu II.9_Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do nhà đầu tư đề xuất).docx
View Download

Mẫu II.10_Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do cơ quan quản lý nhà nước).docx
View Download

Mẫu II.11_Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do Thủ tướng Chính phủ quyết định).docx
View Download

Mẫu II.12_Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu II.13_Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.docx
View Download

Mẫu II.14_Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,Giấy chứng nhận đầu tư,Giấy phép đầu tư,Giấy phép kinh doanh.docx
View Download

Mẫu II.15_Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.docx
View Download

Mẫu II.16_Đề nghị đăng tải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư (Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư)..docx
View Download