VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ


Chung
Luật 59/2005/QH11 Về Đầu tư
NĐ 31/2021/NĐ-CP chi tiết Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư


NĐ 37/2020/NĐ-CP Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư
CV Số 324 /BKHĐT-PC Về triển khai thi hành Luật Đầu tư
Văn bản số 8909 /BKHĐT-PC Về triển khai thi hành Luật Đầu tư
TT 03/2021/TT-BKHĐT về Biểu mẫu Đầu tư tại Việt Nam và ra nước ngoài


NĐ 52/2020/NĐ-CP về Đầu tư xây dựng và kinh doanh Sân gôn
QĐ 10/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định Doanh nghiệp công nghệ cao

Khu CN, khu kinh tế


NĐ 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, Khu kinh tế
TT 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn khoản 4 điều 24 NĐ82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, khu kinh tế
NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp
TT 15/2017/TT-BCT hướng dẫn NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp

Ưu đãi đầu tư


TT 21/2016/TT-BTC về thuế theo NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi công nghiệp hỗ trợ


TT 81/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 83/2016/TT-BTC về ưu đãi đầu tư


TT 09/2016/TT-BKHĐT về kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

Góp vốn, mua cổ phần
TIỆN ÍCH BỔ SUNG