VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ


Chung

Khu CN, khu kinh tế


NĐ 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, Khu kinh tế
NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp
TT 15/2017/TT-BCT hướng dẫn NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp

Ưu đãi đầu tư


TT 21/2016/TT-BTC về thuế theo NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi công nghiệp hỗ trợ


TT 81/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 83/2016/TT-BTC về ưu đãi đầu tư


TT 09/2016/TT-BKHĐT về kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

Góp vốn, mua cổ phần
TIỆN ÍCH BỔ SUNG