BIỂU MẪU KÈM THEO TT 30/2014/TT-BTNMT

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 02. Quyết định giao đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 03. Quyết định cho thuê đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất4.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 06. Biên bản giao đất trên thực địa .doc
Xem Tải xuống

MẪU SỐ 07. THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 08. Quyết định kiếm đếm bắt buộc .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 09. Quyết định cưỡng chế kiếm đếm bắt buộc .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.doc
Xem Tải xuống