BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ 24/2014/TT-BTNMT

Mẫu số 01-dk SỔ ĐỊA CHÍNH (ĐIỆN TỬ).doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 02-dk SỔ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 03-dk SỔ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04a-dk ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04b-dk DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04c-dk DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ .doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04d-dk DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 05-dk PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 06-dk DANH SÁCH CÔNG KHAI Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 07-dk PHIẾU LẤY Ý KIẾN Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 08a-dk BÁO CÁO Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 08b-dk THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 09-dk ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 10-dk ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 11-dk ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 12-dk THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 13-dk QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn sử dụng đất.doc
Xem Tải xuống