VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN

Chung


Luật 70/2006/QH11 về Chứng khoán

NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 54/2019/QH14 về Chứng khoán
NĐ 158/2020/NĐ-CP về Chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán phái sinh


NĐ 86/2016/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
NĐ 153/2020/NĐ-CP về Chào bán Trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế
NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
NĐ 151/2018/NĐ-CP sửa đổi các nghị định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài chính

Chào bán


Niêm yết, Giao dịch
TT 134/2017/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
QĐ 87/QĐ-UBCK Về quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
QĐ 1205/QĐ-UBCK Sửa đổi QĐ 87/QĐ-UBCK Về quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Quản trị công ty đại chúngCông bố thông tin


Sở giao dịch Hà Nội


QĐ 455/QĐ-SGDHN Quy chế chưa niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
QĐ 958/QĐ-SGDHN sửa bổ sung QĐ 639/QĐ-SGDHN