DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Bước 1. Tư vấn định hướng- Cung cấp cơ sở pháp lý của các thỏa thuận;

- Tư vấn hình thức hợp đồng phù hợp;

- Tư vấn tính hợp pháp của các thỏa thuận;

- Tư vấn phương án thỏa thuận tối ưu cho các bên.

- Tham gia đàm phán, tư vấn các thỏa thuận còn bất đồng;

- Cảnh báo các rủi ro pháp lý có thể có thỏa thuận;

- Lưu ý các vấn đề liên quan thỏa thuận.


Bước 2. Lập dự thảo Hợp đồng


- Soạn thảo dự thảo hợp đồng;

- Giải thích pháp lý liên quan nội dung hợp đồng;

- Tham gia đàm phán dự thảo hợp đồng;

- Dàn xếp xung đột ý kiến theo dự thảo hợp đồng.


Bước 3. Ký kết hợp đồng


- Tham gia cùng các bên khi ký kết hợp đồng;

- Hướng dẫn, tư vấn để việc ký kết diễn ra thành công, hợp pháp.

- Làm chứng hợp đồng nếu có yêu cầu.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan thực thi hợp đồng.