DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU (THƯƠNG HIỆU)


Bước 1. Tư vấn định hướng- Tư vấn điều kiện pháp lý để thương hiệu được bảo hộ;

- Tư vấn phương án bảo hộ tối ưu;

- Tư vấn nhóm sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu cần bảo hộ;

- Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ;

- Tra cứu, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ;

- Tư vấn điều chỉnh nhãn hiệu nếu bị trùng hoặc tương tự.

- Tra cứu trước khi nộp hồ sơ chính thức;

- Lưu ý những vấn đề khi đăng ký bảo hộ.


Bước 2. Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký


- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đáp ứng yêu cầu luật định;

- Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu cần bảo hộ theo luật định;

- Soạn thảo hồ sơ theo luật định;

- Lưu ý những vấn đề trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.


Bước 3. Nộp hồ sơ, theo dõi thẩm định, bàn giao kết quả


- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, giải trình với cơ quan thẩm định;

- Nhận văn bằng bảo hộ và bàn giao cho khách hàng;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan văn bằng bảo hộ.