DỊCH VỤ LUẬT THUẾ

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật thuế
- Tư vấn thường xuyên pháp luật thuế
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật thuế
- Tư vấn thuế cho Dự án
- Tư vấn thuế trong hoạt động Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn thuế trong các Hợp đồng, giao dịch
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật thuế và hiệu lực áp dụng

SOẠN THẢO 

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng, văn bản pháp lý
- Soạn thảo Hợp đồng giao dịch và tham gia đàm phán ký kết
- Soạn thảo hồ sơ thuế theo thủ tục hành chính

THỦ TỤC

- Thực hiện các thủ tục về thuế theo yêu cầu
- Thực hiện thủ tục hoàn thuế
- Thực hiện thủ tục miễn, giảm thuế

TRANH CHẤP

- Giải quyết tranh chấp về thuế trong các giao dịch
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng
- Giải trình trách nhiệm công ty với cơ quan quản lý thuế
- Hòa giải thương mại, hoặc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa Án

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.