DỊCH VỤ LUẬT DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Doanh nghiệp
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Doanh nghiệp
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Doanh nghiệp
- Tư vấn pháp lý về quản trị công ty
- Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ công ty
- Tư vấn đầu tư Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Doanh nghiệp và hiệu lực áp dụng

SOẠN THẢO 

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch
- Soạn thảo Điều lệ công ty
- Soạn thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty
- Soạn thảo Hợp đồng mua lại, sáp nhập công ty
- Soạn thảo Hợp đồng giao dịch khác của công ty

THỦ TỤC

- Thành lập công ty (vốn Việt Nam và nước ngoài)
- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
- Thực hiện thủ tục về mua lại, sáp nhập công ty
- Thủ tục pháp lý về huy động vốn hoạt động

TRANH CHẤP

- Giải quyết xung đột nội bộ cổ đông, Ban quản trị
- Giải quyết tranh chấp giữa công ty với đối tác
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng
- Giải trình trách nhiệm công ty với cơ quan quản lý
- Hòa giải thương mại, hoặc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa Án

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.