DỊCH VỤ LUẬT ĐẦU TƯ

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Đầu tư
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Đầu tư
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Đầu tư
- Tư vấn đầu tư Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Đầu tư và hiệu lực áp dụng
- Thủ tục thuê đất dự án
- Điều kiện pháp lý đầu tư vào VN, đầu tư ra nước ngoài
- Quy định về ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

SOẠN THẢO

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch
- Lập báo cáo nghiên cứu đầu tư
- Lập dự án đầu tư
- Soạn thảo Hợp đồng M&A
- Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư
- Soạn thảo Điều lệ công ty

THỦ TỤC

- Xin cấp chứng nhận đầu tư
- Xin cấp quyết định chủ trương đầu tư
- Xin cấp chứng nhận mua lại công ty
- Thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư
- Thủ tục điều chỉnh chứng đầu tư
- Thủ tục đất dự án
- Giấy phép điều kiện kinh doanh

TRANH CHẤP

- Giải trình trách nhiệm của nhà đầu tư với cơ quan quản lý
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư
- Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.