DỊCH VỤ LUẬT CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Chứng khoán
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Chứng khoán
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Chứng khoán
- Tư vấn đầu tư Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Chứng khoán và hiệu lực áp dụng

SOẠN THẢO 

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng, văn bản pháp lý trong giao dịch Chứng khoán
- Soạn thảo Hợp đồng giao dịch Chứng khoán và tham gia đàm phán ký kết
- Soạn thảo hồ sơ đăng ký Chứng khoán theo thủ tục hành chính
- Soạn thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty Đại chúng
- Soạn thảo Hồ sơ chào bán chứng khoán

THỦ TỤC

- Thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng
- Thực hiện thủ tục Chào bán Chứng khoán ra công chúng
- Thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo với Ủy ban chứng khoán

TRANH CHẤP

- Giải quyết tranh chấp trong các giao dịch về chứng khoán
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng
- Giải trình trách nhiệm công ty với cơ quan quản lý chứng khoán
- Hòa giải thương mại, hoặc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa Án

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.