DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI


Bước 1. Tư vấn định hướng- Tư vấn điều kiện pháp lý về đầu tư nước ngoài như:

+ Ngành, nghề đầu tư kinh doanh;

+ Hình thức đầu tư, loại hình doanh nghiệp;

+ Ưu đãi đầu tư;

+ Thủ tục đầu tư;

+ Địa điểm, mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;

- Các loại giấy phép cần hoàn thiện trước triển khai dự án.

- Điều kiện đầu tư khác theo luật định.

- Lưu ý các vấn đề pháp lý khi thực hiện thủ tục.


Bước 2. Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý


- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư đáp ứng yêu cầu luật định;

- Lập Dự án đầu tư;

- Soạn thảo, thiết lập hồ sơ đăng ký đầu tư theo luật định;

- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ công ty, tổ chức nội theo yêu cầu;

- Lưu ý các vấn đề trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.


Mẫu hồ sơ


Bước 3. Nộp hồ sơ, bàn giao kết quả, tư vấn sau dịch vụ


- Thay mặt khách hàng nộp, giải trình hồ sơ với cơ quan thẩm định;

- Nhận kết quả thẩm định hồ sơ đầu tư và bàn giao cho khách hàng;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan kết quả dịch vụ.