Doanh nghiệp 
Hợp tác xã 
Phá sản 
Cổ phần hóa 
Quản lý, sử dụng vốn NN 
Điều lệ DN vốn NN 


Ngoại hối 
Giao dịch tiền tệ 
Chứng khoán 
Mua bán nợ 
Quỹ từ thiện