GIỚI THIỆU‎ > ‎

THỨ BẬC LOẠI VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ TÊN VIẾT TẮT

Tt Loại văn bản  Tên viết tắt trên Docluat.vn
 1 Hiến pháp của Quốc Hội Hiến pháp
 2 Bộ Luật, Luật của Quốc Hội Bộ luật, Luật
 3 Nghị quyết Quốc hội NQQH
 4 Pháp lệnh UBTV Quốc hội PL
 5 Lệnh Chủ tịch nước LE
 6 Nghị định Chính phủ NĐ
 7 Quyết định Thủ tướng QĐTg
 8 Thông tư các Bộ TT 
 9 Thông tư liên tịch các Bộ TTLT
 10 Nghị quyết Tòa án Tối cao NQTA
11 Thông tư Tòa án Tối cao TTTA
 12 Thông tư Viện kiểm sát Tối cao TTKS
13 Quyết định Tổng kiểm toán QĐKT
 14  Nghị quyết HĐND tỉnh NQHĐ
15 Quyết định UBND tỉnh QĐUB
 16 Công văn hướng dẫn CV