BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ

Quy định liên quanMẫu tham khảo 

Luật 36/2005/QH11 về Thương mại

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ đại lý phân phối
HĐ hợp tác phân phối


"
Điều 166. Đại lý thương mại
Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Điều 169. Các hình thức đại lý
1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.
2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.
3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.
Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.
4. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ đại lý phân phối
HĐ hợp tác phân phối

Điều 172. Quyền của bên giao đại lý
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:
1. ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
2. Ấn định giá giao đại lý;
3. Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
4. Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý."

Cách soạn thảo hợp đồng đại lý.docx
View Download

Hợp đồng phân phối là gì.docx
View Download

Mẫu hợp đồng đại lý.doc
View Download

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền c1.docx
View Download

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền.pdf
View Download

Mẫu hợp đồng đại lý phân phối khu vực.docx
View Download

Mẫu Hợp đồng hợp tác phân phối cấp 2.docx
View Download

Mẫu hợp đồng hợp tác phân phối hàng hóa.docx
View Download

Mẫu hợp đồng phân phối.doc
View Download

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa quốc tế.docx
View Download

Một số lưu ý khi giao kết hd đại lý.docx
View Download