BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG, QUÁN, SẠP


Chuyển nhượng cửa hàng (quán, sạp) là hình thức chuyển nhượng địa điểm kinh doanh bao gồm cả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh hdoanh. Việc chuyển nhượng của hàng cần phải được lập thành hợp đồng và sự thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo cho hoạt động bình thường của bên nhận chuyển nhượng, và đặc biệt là phải phù hợp với quy định của pháp luật. Dưới đây là một số mẫu tham khảo, trường hợp Quý khách cần thiết có sự trợ giúp của Luật sư, xin mời liên hệ với chúng tôi.


MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG QUẦN ÁO 2.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN CAFE CÀ PHÊ.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN CAFE.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN, CỬA HÀNG.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SẠP HÀNG.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SHOP CỬA HÀNG QUẦN ÁO.docx
View Download

Những KINH NGHIỆM SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG, QUÁN.docx
View Download

 LUẬT SƯ 

Tư vấn luật chuyển nhượng cửa hàng, quán

Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, quán 

Hướng dẫn thỏa thuận, đàm phán mua lại cửa hàng, quán


  0947 400 905  
  0912 37 4444  
 
Hoặc liên hệ tại đây