BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, VỐN GÓP TUYỂN CHỌN

 Quy định liên quan Mẫu tham khảo 

Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ chuyển nhượng Cp
HĐ mua lại sáp nhập

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ chuyển nhượng Cp
HĐ mua lại sáp nhập

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ chuyển nhượng Cp
HĐ mua lại sáp nhập

4. Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây:

a) Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

b) Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.


MUA LẠI VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Điều 52. Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ chuyển nhượng Cp
HĐ mua lại sáp nhập

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần_Bao Viet.pdf
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chi tiết.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp i.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp j.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tiếng Anh - ENglish.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp b.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp c.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp d.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp e.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp f.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp g.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp_TIẾNG ANH_ENGLISH.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tổng cty kd vốn nhà nước.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cty tnhh 1tv.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.docx
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần k.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhương vốn góp, cổ phần TIẾNG ANH - ENGLISH.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cty tnhh 2 tv.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cty tnhh.doc
View Download

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn VIỆT - ANH (ENGLISH)_CHUẨN.doc
View Download

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư.doc
View Download

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.doc
View Download

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản trên đất.doc
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết IPO.doc
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phần bvsc.pdf
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phần chuẩn chi tiết.docx
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp.docx
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán phần vốn góp.doc
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán, tặng cho dn tư nhân.doc
View Download

Mẫu hợp đồng mua bán vốn góp, cổ phần.doc
View Download

Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần a.doc
View Download

Mẫu hợp đồng tặng cho vốn góp.doc
View Download