BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 Quy định liên quanMẫu tham khảo 

Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư
LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Dự án đầu tư
Thuê đất dự án
Chuyển nhượng DA

Điều 21. Hình thức đầu tư

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Dự án đầu tư
Thuê đất dự án
Chuyển nhượng DA

Điều 33. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;


LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Dự án đầu tư
Thuê đất dự án
Chuyển nhượng DA

e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

a) Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

3. Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có);

b) Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;

c) Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

đ) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;


LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Dự án đầu tư
Thuê đất dự án
Chuyển nhượng DA

e) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

4. Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư bao gồm:

a) Các nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

d) Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mẫu dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Bệnh viện ung bướu.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư cải tạo trồng rừng cao su.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư công ty địa ốc.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí thể thao.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư khu xử lý chất thải công nghiệp nguy hại.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư mở rộng Khách sạn.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nâng cấp Cảng.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ, đồ nội thất.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy chế biến nông thủy sản.docx
View Download

Mẫu dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy hải sản tinh chế.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị gạch không nung.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy may sản xuất quần áo đồng phục.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nhà máy nấu thép không rỉ.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất nước lọc.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nhà máy sản xuất rượu.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sơn sàn.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sữa và Bánh mì tươi.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên gỗ nén.pdf
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy sx nước lọc tinh khiết.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy xay xát lúa gạo.docx
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và vi sinh.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư nông trường bò sữa.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Phòng khám đa khoa.doc
View Download

Mẫu dự án dầu tư sản xuất và thu mua nông sản.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trại nuôi heo, lợn công nghệ khép kín.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ giao thông.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt.pdf
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trồng cây thanh long.docx
View Download

Mẫu dự án đầu tư trồng và sản xuất dược liệu.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sản xuất dụng cụ người khuyết tật.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư Trung tâm đào tạo điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư xây dựng khách sạn hội nghị.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư xây dựng Khu Khách sạn nghỉ dưỡng, thể thao.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư xây dựng Trang trại nuôi bò.doc
View Download

Mẫu dự án đầu tư xí nghiệp dây chuyển sản xuất nữ trang.doc
View Download

Mẫu dự án Khu du lịch sinh thái trang trại và bảo tồn nhà sàn văn hóa.doc
View Download

Mẫu dự án Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí.doc
View Download

Mẫu dự án nhà máy sơ chế và trồng cây dược liệu.docx
View Download

Mẫu dự án Trang trại nuôi heo, lợn công nghệ kín lạnh.doc
View Download

Mẫu thuyết minh kế hoạch kinh doanh cho Doanh nghiệp Công nghệ.doc
View Download