BIỂU MẪU‎ > ‎

BIỂU MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ THEO THÔNG TƯ 23/2010/TT-BTP

Mẫu số 01 MẪU SỔ ĐĂNG KÝ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 02 SỔ THEO DÕI TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 03 GIẤY BIÊN NHẬN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 04 BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ.Doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 08 THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 09 BÁO CÁO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 10 báo cáo Về tình hình tổ chức và hoạt động hđ đấu giá quận huyện.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 11 báo cáo Về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 12 Về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tỉnh, thành phố.doc
Xem Tải xuống