BIỂU MẪU‎ > ‎

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN THEO THÔNG TƯ 24/2015/TT-BTTTT

Phụ lục 10 MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ IP.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 11 Bản khai đăng ký số hiệu mạng.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 12 MẪU BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÙNG ĐỊA CHỈ IP HOẶC SỐ HIỆU MẠNG TỪ TỔ CHỨC QUỐC TẾ.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, DUY TRÌ TÊN MIỀN.VN, .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 2 MẪU NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN.VN.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 3 MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN .VN.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 5 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN .VN.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 6 MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI .GOV.VN.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 7 MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN CHUNG MỚI CẤP CAO NHẤT (NEW GTLD) TẠI VIỆT NAM.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 8 MẪU Bản khai đăng ký tên miền quốc tế.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục 9 MẪU BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, DUY TRÌ .doc
Xem Tải xuống